index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

06 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
03 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
03 พฤษภาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564
30 เมษายน 2564 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
29 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ (Zoom)
23 เมษายน 2564 ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
20 เมษายน 2564 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)
09 เมษายน 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63- 31 มี.ค. 64 (ไตรมาส2)
08 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประเภทผู้แทน
05 เมษายน 2564 กิจกรรม5 ส. เฉลิมพระเกียรติฯ
02 เมษายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564
01 เมษายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
31 มีนาคม 2564 การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลฯ
29 มีนาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564
29 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
25 มีนาคม 2564 ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
25 มีนาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)24 มีนาคม 2564
25 มีนาคม 2564 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
24 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพป.ชุมพร เขต 1
23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

2 weeks ago
OBEC Channel

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

2 weeks ago
Mouth มันส์ ฟันดี

https://fb.watch/4-Q4AX3SKF/

ชื่อผลงาน : Teeth smile ยิ้มสดใส ภายใน 2 นาที
ผุ้ส่งผลงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร

2 weeks ago
ชุมพรจัดทัพรับมือโควิด

คำสั่ง และ ประกาศ ของจังหวัดชุมพร

« 1 of 7 »

Youtube Chanel สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

admin@cpn1.go.th