index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

gutentor-overlay

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10

14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
14 มิถุนายน 2564 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10
14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชุมพร
14 มิถุนายน 2564 การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
14 มิถุนายน 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564
14 มิถุนายน 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
09 มิถุนายน 2564 การประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom
07 มิถุนายน 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-31 พ.ค. 64
04 มิถุนายน 2564 คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
02 มิถุนายน 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 มิถุนายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
02 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
01 มิถุนายน 2564 ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
20 พฤษภาคม 2564 จดหมายข่าว
11 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 เม.ย. 64
06 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
03 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
03 พฤษภาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564
30 เมษายน 2564 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

1 month ago
OBEC Channel

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

1 month ago
Mouth มันส์ ฟันดี

https://fb.watch/4-Q4AX3SKF/

ชื่อผลงาน : Teeth smile ยิ้มสดใส ภายใน 2 นาที
ผุ้ส่งผลงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร

1 month ago
ชุมพรจัดทัพรับมือโควิด

คำสั่ง และ ประกาศ ของจังหวัดชุมพร

« 1 of 7 »

Youtube Chanel สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

admin@cpn1.go.th