index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

gutentor-overlay

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

03 มีนาคม 2564 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 มีนาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
03 มีนาคม 2564 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
02 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564
01 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง…เช้าวันจันทร์
28 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference
25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม NASAE Walk And Run Form Home
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคใต้)
24 กุมภาพันธ์ 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ.
22 กุมภาพันธ์ 2564 เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์สนามสอบโครงการ สสวท.
19 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ. เขต 1
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ปี 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM
17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)
17 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์
17 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
13 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-29 ม.ค. 64

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

3 weeks ago
โรงเรียนวัดนาทุ่ง

“ปุ๋ยอินทรีย์ใบจามจุรีโรงเรียนวัดนาทุ่งเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วย KIDS Model"

3 weeks ago
โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร ... See more

3 weeks ago
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

3 weeks ago
กลุ่มนิเทศ สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ... See more

« 2 of 4 »

Youtube Chanel สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

admin@cpn1.go.th