ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

03 มีนาคม 2564 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 มีนาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
03 มีนาคม 2564 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
02 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564
01 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง…เช้าวันจันทร์
28 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference
25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม NASAE Walk And Run Form Home
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคใต้)
24 กุมภาพันธ์ 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ.
22 กุมภาพันธ์ 2564 เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์สนามสอบโครงการ สสวท.
19 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ. เขต 1
19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ปี 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM
1 2 10