กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

01 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง…เช้าวันจันทร์
28 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference
25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม NASAE Walk And Run Form Home
24 กุมภาพันธ์ 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ.
22 กุมภาพันธ์ 2564 เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
19 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ. เขต 1
18 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM
17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)
17 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์
10 กุมภาพันธ์ 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่  6/2564
08 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง..เช้าวันจันทร์
05 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 รับการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team ) รอง ผอ.สพท.
03 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
03 กุมภาพันธ์ 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564
1 2

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ. เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th